2023 MFA|EDA Thesis Exhibition Artist Exegesis: SHERLY FAN

-
2023 MFA|EDA Thesis Exhibition

SHERLY FAN
CAN YOU TAKE THIS SERIOUSLY
Artist Exegesis: 4:30pm
Rubenstein Arts Center 128

mfaeda.duke.edu
Sponsor

Master of Fine Arts in Experimental & Documentary Arts (MFAEDA)